Jak podnieść swoje kwalifikacje i wpłynąć na atrakcyjność firmy…

Gospodarka każdego kraju jest szczególnym działem inwestycji, działalności firm i przedsiębiorstw różnego rodzaju, zakładów produkcyjnych, organizacji, instytucji i wszelkich innych zorganizowanych form uczestnictwa w tworzeniu wizerunku danego kraju na arenie międzynarodowej. Wszystkie sektory gospodarki łącznie budują jeden wspólny organizm narodowy, w którym to, co istotne dla ludzi korzystających z efektów działań przedsiębiorców, musi odznaczać się jak najwyższą klasą, najlepszymi cechami i największą wytrzymałością. Musi być po prostu nowoczesne i spełniać unijne standardy. Czytaj dalej

Co zrobić, aby dostać dotację?

Uzyskanie środków pomocowych w ramach dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej obwarowane jest wieloma ściśle określonymi wymogami, zarówno natury formalnej, jak i ściśle merytorycznej. Aby móc skutecznie ubiegać się o dotacje unijne Poznań, koniecznym jest spełnienie wielu ściśle określonych kryteriów, a także przedstawienia spełniającego wymogi danego programu, w ramach, którego środki te chcemy pozyskać, biznes planu. Czytaj dalej

Dotacje dla przedsiębiorstw

Dotacje unijne Poznań od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza w ubiegłych latach, gdy firmy mogły otrzymać naprawdę znaczące wsparcie, trwała zagorzała walka o przyznanie tych środków 9kilka słów więcej na stronie). W chwili obecnej dotacje przyznawane z funduszy unijnych są atrakcyjną formą wspierania działalności przedsiębiorstw i stwarzają im możliwości wszechstronnego rozwoju. Czytaj dalej

Cel planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu między innymi przyczynienie się do osiągnięcia celów zawartych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020 (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), a konkretnie, do:

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane dzięki działaniom mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej,
  • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Czytaj dalej

Wielkość dotacji

W ogłoszeniu konkursowym przeważnie określa się maksymalną stawkę dofinansowania, o jaką można ubiegać się w ramach rozpisanego konkursu. W sytuacjach, które uzasadnia rodzaj zlecanego zadania, samorząd województwa nie musi ograniczać kwoty dotacji. Samorząd danej jednostki terytorialnej powierza lub wspiera realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, pod warunkiem tego, iż nastąpi rozliczenie dotacji (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Czytaj dalej