Plan gospodarki niskoemisyjnej – krok we właściwym kierunku

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie tylko dokument o znaczeniu strategicznym, w ujęciu perspektywy lokalnej – gmin i miast (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), ale również bardzo ważny punkt wyjścia do przeprowadzenia istotnych zmian w całym naszym kraju, a także na kontynencie. Do opracowywania jego zobowiązała nas, bowiem Unia Europejska, która podjęła trud konsolidacji działań zrzeszonych w niej krajów na poczet polepszenia jakości powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy. Czytaj dalej

Po co gminom plan gospodarki niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dla gminy dokumentem o znaczeniu strategicznym. Jest również dokumentem niezbędnym, jeśli gmina zamierza pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Można, więc przyjąć, że każda gmina wcześniej czy później zdecyduje się na jego opracowanie. Przemawia za tym czysty rachunek ekonomiczny. Ciężko, bowiem na bieżące działania i inwestycje pozyskać pieniądze z innego źródła. Zatem w ten oto sposób gminy chcąc nie chcąc muszą zająć się na swoim terenie emisją zanieczyszczeń i dążeniami do ich ograniczenia. W przeciwnym wypadku nie mogą liczyć na żadne wsparcie. Czytaj dalej

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność gospodarcza, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz ochrona środowiska. To z kolei ściśle wiąże się z ogólnie pojętą energooszczędnością, której celem jest rozsądne gospodarowanie energią przy użyciu innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań. Czytaj dalej

Czemu służą plany gospodarki niskoemisyjnej?

Każde państwo chce się rozwijać. Rozwijać chce się również cała Unia Europejska. Pamiętać należy jednak o tym, że rozwój gospodarczy odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym Logicznym jest zatem, że chcąc transformować gospodarkę, właśnie na poziomie lokalnym należy zaplanować odpowiednie działania w danym zakresie. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN. Czytaj dalej

Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej

Rozwój gospodarczy odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym, zatem logicznym jest, że chcąc transformować gospodarkę, właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania w danym zakresie. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN.  Plan gospodarki niskoemisyjnej nawiązuje do NPGN. Czytaj dalej

Cel planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu między innymi przyczynienie się do osiągnięcia celów zawartych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020 (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), a konkretnie, do:

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane dzięki działaniom mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej,
  • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Czytaj dalej