Dotacje dla firm – kiedy trzeba oddać

Z założenia dotacje dla firm są rodzajem pożyczki o charakterze bezzwrotnym. To stanowi właśnie zasadniczą różnicę w porównaniu z na przykład kredytem bankowym czy też innego rodzaju pożyczką. Zdarzyć się jednak może, że przyznane środki trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy, gdy podmiot, który otrzymał dotację, spożytkuje ją w sposób niezgodny z zawartą umową. Czytaj dalej

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność gospodarcza, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz ochrona środowiska. To z kolei ściśle wiąże się z ogólnie pojętą energooszczędnością, której celem jest rozsądne gospodarowanie energią przy użyciu innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań. Czytaj dalej

Studium wykonalności projektu w realizacji inwestycji komunalnych i infrastrukturalnych

Jeszcze kilka lat temu, zanim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności (zainteresowanych odsyłam także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) było dokumentem, który tak naprawdę dość sporadycznie był wymagany przez instytucje i organizacje finansujące projekty. Sytuacja ta uległa jednak diametralnej zmianie w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i zaczęto finansować z nich różne inwestycje. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji o charakterze komunalnym i infrastrukturalnym. Czytaj dalej

Czemu służą plany gospodarki niskoemisyjnej?

Każde państwo chce się rozwijać. Rozwijać chce się również cała Unia Europejska. Pamiętać należy jednak o tym, że rozwój gospodarczy odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym Logicznym jest zatem, że chcąc transformować gospodarkę, właśnie na poziomie lokalnym należy zaplanować odpowiednie działania w danym zakresie. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN. Czytaj dalej

Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej

Rozwój gospodarczy odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym, zatem logicznym jest, że chcąc transformować gospodarkę, właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania w danym zakresie. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN.  Plan gospodarki niskoemisyjnej nawiązuje do NPGN. Czytaj dalej

Amortyzacja środków trwałych zakupionych dzięki dotacji z urzędu pracy

Chcąc należycie wykonać rozliczenie dotacji (o czym również pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/), należy wiedzieć, że dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów poniesionych przez podatnika na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowi przychód, któremu przysługuje zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości otrzymana dotacja jest zaliczana jako rozliczenie międzyokresowych przychodów, pod warunkiem jednak, że stosownie do innych ustaw nie zwiększa funduszy własnych. Można uznać zatem, że narzędzia i urządzenia nabyte dzięki dotacji PUP stanowiące środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tysiąca złotych, nie mogą być amortyzowane. Dzieje się tak dlatego, że dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego i ich amortyzacja stanowiłaby wówczas podwójne zwolnienie z podatku, a jak wiadomo sytuacja taka jest niezgodna z przepisami prawa w naszym kraju. Czytaj dalej

Analiza wrażliwości i analiza ryzyka w studium wykonalności projektu

Przeprowadzenie oceny wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności projektu, ma za zadanie oszacowanie trwałości finansowej inwestycji , która finansowana jest ze środków pochodzących z przyznanej dotacji. Ocena ta powinna, zatem wykazywać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują sytuacji utraty płynności finansowej. Ocena wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności wymaga dokonania dwóch głównych analiz pod kątem: Czytaj dalej