Cel planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu między innymi przyczynienie się do osiągnięcia celów zawartych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020 (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), a konkretnie, do:

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane dzięki działaniom mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej,
  • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Czytaj dalej